ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບສປປລາວ

DHIS 2
ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບສປປລາວ
Sign in

ບົດລາຍງານສະຖິຕິ ສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດສົກປີງົບປະມານ 2014-2015

ກົດເພື່ອດາວໂຫຼດ

ລາຍງານ MDG

National Health Statistics Report FY 2014-2015 (English version)

Download

MDG Report

Powered by DHIS 2 
ຕິດຕໍ່ສູນກາງ: 1. ວຽງທອງ ຈົ່ງຫວາຊົ່ງ ໂທ: 91132319; 2. ເພັດສະໝອນ ໄຊຍະບຸດ 99336780; 3. ສະໄໝຄຳ ບຸບຜາ ໂທ: 28081420; 3. ດາວເລືອງ ສີຫາພົນ ໂທ: 22214748