ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບສປປລາວ

DHIS 2
ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບສປປລາວ

ແຈ້ງການຢຸດໃຊ້ແບບຟອມແມ່ ແລະ ເດັກເກົ່າ

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂໍແຈ້ງມາຍັງທຸກທ່ານ ເລີ່ມປ້ອນຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ 10/2015 ເປັນຕົ້ນໄປ. ການລາຍງານ ແລະ ປ້ອນຂໍ້ມູນມີ OPD, IPD ຕາມແບບຟອມ ລງ 4, ສ່ວນແບບຟອມ ແມ່ ແລະ ເດັກ ແມ່ນເອົາຕາມແບບຟອມ ແມ່ ແລະ ເດັກໃໝ່ (ສະບັບທີ່ 2.0 / MCH form version 2.0) ແລະ ໃຫ້ລົບລ້າງ (ຍົກເລີກ) ການນຳໃຊ້ແບບຟອມ ແມ່ ແລະ ເດັກເກົ່າທີ່ນຳໃຊ້ຜ່ານມາທັງໝົດ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການລາຍງານຂໍ້ມູນຊ້ຳຊ້ອນ.

ດ້ວຍຄວາມນັບຖືຢ່າງສູງ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສາທານະສຸກ
ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

Sign in
For password recovery contact laosupport@googlegroup.com

ບົດລາຍງານສະຖິຕິ ສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດສົກປີງົບປະມານ 2014-2015

ກົດເພື່ອດາວໂຫຼດ

ລາຍງານ MDG

National Health Statistics Report FY 2014-2015 (English version)

Download

MDG Report

Powered by DHIS 2 
ຕິດຕໍ່ສູນກາງ: 1. ວຽງທອງ ຈົ່ງຫວາຊົ່ງ ໂທ: 91132319; 2. ສະໄໝຄຳ ບຸບຜາ ໂທ: 95447117; 3. ດາວເລືອງ ສີຫາພົນ ໂທ: 22214748