ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບ ສປປລາວ

DHIS 2
ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບ ສປປລາວຕິດຕໍ່ສູນຕ້ານເອດ:
1. ສຸທາພອນ ຈິດຕະພົງ 9728 3911
2. ສົມຊາຍ ວິໄລທອງ 5540 3321
ຫ້ອງການ: 020 354014/316315

ຕິດຕໍ່ສູນວັນນະໂລກ:
1. ດຣ. ສາຄອນ 2224 4636
2. ດຣ. ພຸດທະສັກ 5667 7997
3. ດຣ. ພິດສະດາ 2220 8935
4. ນ. ພອນສະຫວັນ 5418 6985
ຫ້ອງການ: 030 5345050

ຕິດຕໍ່ສູນວິເຄາະ ແລະ ລະບາດວິທະຍາ:
1. ດຣ. ບົວຜັນ 020 22087682
2. ດຣ. ສຸພັດສອນ 020 56551988
3. ດຣ. ອຳໄພ 020 58231017
4. ທ. ສຸບັນ 020 55486800
ຫ້ອງການ: 021 315347, 021 350209
Sign in

ບົດລາຍງານສະຖິຕິ ສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດປີ 2019

ກົດເພື່ອດາວໂຫຼດ

ລາຍງານ MDG

National Health Statistics Report Year 2019 (English version)

Download

MDG Reportຄາດໝາຍ 11 ຕົວຊີ້ບອກ 2021 ກົດເພື່ອດາວໂຫຼດ

ກົດບ່ອນນີ້ເພື່ອໄປຫາລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕິດຕາມ (Tracker)
Powered by DHIS 2